adres


37-732 Medyka

telefon

16 676 50 00

email
ocmedyka@prz.mofnet.gov.pl