adres

ul. Pużaka 18
38-400 Krosno

telefon

13 420 36 15

email
uckrosno@prz.mofnet.gov.pl